User Tools

Site Tools


0604420181029-paralimnophila-la-gi

Limnophilinae là một chi ruồi hạc trong họ Limoniidae. Các loài được tìm thấy ở châu Á & châu Úc.

 • P. angusticincta Alexander, 1960
 • P. apicalis (de Meijere, 1913)
 • P. contingens (Walker, 1865)
 • P. decorata Alexander, 1960
 • P. delecta Alexander, 1962
 • P. euchroma (Walker, 1861)
 • P. euryphaea (Alexander, 1947)
 • P. fuscoabdominalis (Alexander, 1947)
 • P. holoxantha Alexander, 1962
 • P. perdiffusa Alexander, 1962
 • P. selectissima (Walker, 1864)
 • P. sponsa Alexander, 1960
 • P. terminalis (Walker, 1861)
 • P. toxopeana Alexander, 1960
 • P. albofasciata (Alexander, 1934)
 • P. alice Theischinger, 1996
 • P. artursiana Theischinger, 1996
 • P. aurantiipennis (Alexander, 1923)
 • P. aurantionigra Alexander, 1978
 • P. barockee Theischinger, 1996
 • P. barringtonia (Alexander, 1928)
 • P. bicincta (Alexander, 1928)
 • P. bingelima Theischinger, 1996
 • P. boobootella Theischinger, 1996
 • P. caledonica (Alexander, 1948)
 • P. christine Theischinger, 1996
 • P. conspersa (Enderlein, 1912)
 • P. cooloola Theischinger, 1996
 • P. danbulla Theischinger, 1996
 • P. decincta (Alexander, 1928)
 • P. diffusior Alexander, 1968
 • P. dobrotworskyi Theischinger, 1996
 • P. emarginata Alexander, 1981
 • P. eucrypta (Alexander, 1931)
 • P. eungella Theischinger, 1996
 • P. flammeola Alexander, 1924
 • P. flavipes (Alexander, 1922)
 • P. fraudulenta Alexander, 1924
 • P. fuscodorsata (Alexander, 1928)
 • P. gingera Theischinger, 1996
 • P. gracilirama (Alexander, 1937)
 • P. grampiana Theischinger, 1996
 • P. guttulicosta (Alexander, 1934)
 • P. harrisoni (Alexander, 1928)
 • P. hybrida Theischinger, 1996
 • P. incompta (Alexander, 1928)
 • P. indecora (Alexander, 1922)
 • P. infestiva (Alexander, 1929)
 • P. irrorata (Philippi, 1866)
 • P. isolata (Alexander, 1947)
 • P. kosciuskana (Alexander, 1929)
 • P. leucophaeata (Skuse, 1890)
 • P. macquarie Theischinger, 1996
 • P. maxwelliana Theischinger, 1996
 • P. minuscula (Alexander, 1922)
 • P. mossmanensis Theischinger, 1996
 • P. murdunna Theischinger, 1996
 • P. mystica (Alexander, 1928)
 • P. neboissi Theischinger, 1996
 • P. neocaledonica (Alexander, 1945)
 • P. nigritarsis Alexander, 1969
 • P. pachyspila (Alexander, 1928)
 • P. pallidicornis (Alexander, 1930)
 • P. pallitarsis (Alexander, 1929)
 • P. pectinella (Alexander, 1937)
 • P. perirrorata (Alexander, 1928)
 • P. perreducta (Alexander, 1939)
 • P. pewingi Theischinger, 1996
 • P. pirioni (Alexander, 1928)
 • P. praesignis (Alexander, 1930)
 • P. puella Alexander, 1924
 • P. punctipennis (Westwood, 1836)
 • P. rara (Alexander, 1929)
 • P. remingtoni (Alexander, 1948)
 • P. remulsa (Alexander, 1928)
 • P. rieki Theischinger, 1996
 • P. serraticornis (Alexander, 1923)
 • P. setulicornis (Alexander, 1928)
 • P. shewani (Alexander, 1929)
 • P. signifera (Alexander, 1931)
 • P. skusei (Hutton, 1902)
 • P. stolida (Alexander, 1930)
 • P. stradbrokensis Alexander, 1978
 • P. stygipes (Alexander, 1929)
 • P. styligera (Alexander, 1930)
 • P. subfuscata (Alexander, 1921)
 • P. tarra Theischinger, 1996
 • P. terania Theischinger, 1996
 • P. tortilis Alexander, 1968
 • P. unicincta (Alexander, 1928)
 • P. victoria (Alexander, 1922)
 • P. wataganensis Theischinger, 1996
 • P. wilsoniana (Alexander, 1943)
 • P. winta Theischinger, 1996
0604420181029-paralimnophila-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)