User Tools

Site Tools


0603020181029-malabon-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0603020181029-malabon-la-gi [2018/11/07 17:08]
127.0.0.1 external edit
0603020181029-malabon-la-gi [2019/01/07 08:10] (current)
thaoit
Line 40: Line 40:
 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​781986-0!canonical and timestamp 20181019050753 and revision id 22564785 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​781986-0!canonical and timestamp 20181019050753 and revision id 22564785
  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​  ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<h1 class="​title_news_detail mb10">​VNPAY ra mắt cổng thanh to&​aacute;​n m&​atilde;​ vạch QR tr&​ecirc;​n Mobile Banking</​h1>​ 
 +<p class="​description">​Kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng chỉ cần đăng nhập ứng dụng Mobile Banking của ng&​acirc;​n h&​agrave;​ng,​ sử dụng camera <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​điện thoại qu&​eacute;​t m&​atilde;​ QR</​a>​ để thanh to&​aacute;​n h&​oacute;​a đơn trong v&​agrave;​i gi&​acirc;​y.</​p>​ 
 +<article class="​content_detail fck_detail width_common block_ads_connect">​ 
 +<p class="​Normal">​VNPAY ch&​iacute;​nh thức ra mắt Cổng thanh to&​aacute;​n VNPAYQR - cho ph&​eacute;​p thanh to&​aacute;​n bằng bằng m&​atilde;​ vạch QR tr&​ecirc;​n ứng dụng Mobile Banking.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Theo đ&​oacute;,​ kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng chỉ cần đăng nhập ứng dụng Mobile Banking của c&​aacute;​c ng&​acirc;​n h&​agrave;​ng,​ sử dụng camera điện thoại qu&​eacute;​t m&​atilde;​ QR để thanh to&​aacute;​n ho&​aacute;​ đơn tại c&​aacute;​c nh&​agrave;​ h&​agrave;​ng,​ si&​ecirc;​u thị, cửa h&​agrave;​ng,​ taxi hoặc tr&​ecirc;​n website thương mại điện tử trong v&​agrave;​i gi&​acirc;​y.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Người d&​ugrave;​ng kh&​ocirc;​ng cần mang theo v&​iacute;,​ thẻ t&​iacute;​n dụng, kh&​ocirc;​ng mất thời gian nhập c&​aacute;​c th&​ocirc;​ng tin bắt buộc của thẻ hoặc t&​agrave;​i khoản, chỉ cần qu&​eacute;​t m&​atilde;​ QR ứng với mỗi đơn h&​agrave;​ng hoặc sản phẩm với thao t&​aacute;​c nhanh gọn.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Theo doanh nghiệp, cổng thanh to&​aacute;​n n&​agrave;​y hữu &​iacute;​ch trong ng&​agrave;​nh b&​aacute;​n lẻ; nhất l&​agrave;​ đối với c&​aacute;​c đơn vị b&​aacute;​n h&​agrave;​ng truyền thống (nh&​agrave;​ h&​agrave;​ng,​ kh&​aacute;​ch sạn, cửa h&​agrave;​ng thời trang, qu&​aacute;​n c&​agrave;​ ph&​ecirc;&​hellip;​),​ thời gian thanh to&​aacute;​n trung b&​igrave;​nh cho một h&​oacute;​a đơn tối đa một ph&​uacute;​t.</​p>​ 
 +<table class="​tplCaption"​ border="​0"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​3"​ align="​center">​ 
 +<​tbody>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td><​img class="​WidthDisplay"​ src="​https://​i-kinhdoanh.vnecdn.net/​2017/​08/​19/​18-8-201735-9970-1503107259.jpg"​ alt="​polyad"​ data-natural-width="​500"​ data-width="​500"​ data-pwidth="​500"​ /></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<td class="​CaptionImg">​ 
 +<p class="​Image">​Qu&​eacute;​t m&​atilde;​ VNPAYQR để thanh to&​aacute;​n tại cửa h&​agrave;​ng.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​tbody>​ 
 +</​table>​ 
 +<p class="​Normal">&​Ocirc;​ng Nghĩa, chủ một si&​ecirc;​u thị mini tại Cầu Giấy (H&​agrave;​ Nội) cho biết, trong c&​aacute;​c giờ cao điểm, kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng thường phải xếp h&​agrave;​ng rất l&​acirc;​u để chờ tới lượt thanh to&​aacute;​n,​ d&​ugrave;​ cửa h&​agrave;​ng bố tr&​iacute;​ hai nh&​acirc;​n vi&​ecirc;​n thu ng&​acirc;​n phục vụ hết năng suất.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Việc chờ đợi g&​acirc;​y ra sự mệt mỏi v&​agrave;​ căng thẳng cho cả b&​ecirc;​n b&​aacute;​n v&​agrave;​ b&​ecirc;​n mua; chưa kể tới những nhầm lẫn khi thanh to&​aacute;​n,​ đổi trả tiền hoặc POS kh&​ocirc;​ng khả dụng.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Với h&​igrave;​nh thức thanh to&​aacute;​n m&​atilde;​ vạch QR, c&​aacute;​c cửa h&​agrave;​ng c&​oacute;​ thể chuyển thao t&​aacute;​c thanh to&​aacute;​n qua ch&​iacute;​nh kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng,​ c&​ocirc;​ng việc của người thu ng&​acirc;​n sẽ giảm tải, ho&​aacute;​ đơn được xử l&​yacute;​ nhanh hơn, tiết giảm đ&​aacute;​ng kể thời gian lẫn nh&​acirc;​n lực; đơn vị b&​aacute;​n lẻ ho&​agrave;​n to&​agrave;​n quản l&​yacute;​ được d&​ograve;​ng tiền thu v&​agrave;​o.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Với c&​ocirc;​ng nghệ VNPAYQR, theo đơn vị cung cấp dịch vụ cổng thanh to&​aacute;​n,​ nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ kh&​ocirc;​ng cần mở cửa h&​agrave;​ng tại tất cả tỉnh th&​agrave;​nh m&​agrave;​ chỉ cần một nền tảng c&​ocirc;​ng nghệ chấp nhận <a href="​http://​knstech.net">​thanh to&​aacute;​n bằng m&​atilde;​ QR</​a>​ l&​agrave;​ c&​oacute;​ thể phủ s&​oacute;​ng khắp mọi mơi, mọi nơi để tiếp cận kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Doanh nghiệp c&​oacute;​ thể tận dụng lợi thế của h&​igrave;​nh thức thanh to&​aacute;​n n&​agrave;​y để b&​aacute;​n h&​agrave;​ng bằng nhiều phương thức kh&​aacute;​c nhau như: online tr&​ecirc;​n website, mạng x&​atilde;​ hội hay bằng tờ rơi, catalogue, quảng c&​aacute;​o tr&​ecirc;​n b&​aacute;​o,​ biển bảng ở khu vực c&​ocirc;​ng cộng nh&​agrave;​ chờ xe bus, nh&​agrave;​ ga, s&​acirc;​n bay, bến t&​agrave;​u...</​p>​ 
 +<p class="​Normal">"​C&​aacute;​c đơn vị kinh doanh vừa v&​agrave;​ nhỏ kh&​ocirc;​ng đủ chi ph&​iacute;​ thu&​ecirc;​ mặt bằng l&​agrave;​m cửa h&​agrave;​ng th&​igrave;​ đ&​acirc;​y l&​agrave;​ một giải ph&​aacute;​p tiếp cận kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng v&​agrave;​ tăng doanh thu hiệu quả với chi ph&​iacute;​ thấp",​ vị đại diện cho hay.</​p>​ 
 +<table class="​tplCaption"​ border="​0"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​3"​ align="​center">​ 
 +<​tbody>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td><​img class="​WidthDisplay"​ style="​display:​ block; margin-left:​ auto; margin-right:​ auto;" src="​https://​i-kinhdoanh.vnecdn.net/​2017/​08/​19/​18-8-201743-931662727-4469-1503107259.jpg"​ alt="​polyad"​ data-natural-width="​500"​ data-width="​500"​ data-pwidth="​500"​ /></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<td class="​CaptionImg">​ 
 +<p class="​Image">​Kh&​ocirc;​ng cần nhập th&​ocirc;​ng tin thẻ, t&​agrave;​i khoản, người d&​ugrave;​ng chỉ cần qu&​eacute;​t m&​atilde;​ QR c&​oacute;​ thể thanh to&​aacute;​n mọi h&​oacute;​a đơn sản phẩm, dịch vụ.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​tbody>​ 
 +</​table>​ 
 +<p class="​Normal">​Theo doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, với quy tr&​igrave;​nh kết nối đơn giản, triển khai nhanh từ 3 đến 10 ng&​agrave;​y v&​agrave;​ ứng dụng đa dạng trong c&​aacute;​c lĩnh vực kinh doanh, hiện tại đ&​atilde;​ c&​oacute;​ h&​agrave;​ng ngh&​igrave;​n đơn vị kinh doanh sử dụng giải ph&​aacute;​p n&​agrave;​y;​ v&​agrave;​ dự đo&​aacute;​n con số tham gia h&​igrave;​nh thức n&​agrave;​y sẽ gia tăng khi Việt Nam đang đẩy mặt xu hướng thanh to&​aacute;​n kh&​ocirc;​ng d&​ugrave;​ng tiền mặt.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Theo khảo s&​aacute;​t của VNPAY, Việt Nam c&​oacute;​ tr&​ecirc;​n 5 triệu kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng sở hữu ứng dụng Mobile Banking. Con số n&​agrave;​y dự kiến sẽ tăng gấp 3 trong năm 2020. C&​aacute;​c ng&​acirc;​n h&​agrave;​ng lớn như BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank&​hellip;​ đầu tư nguồn lực để ph&​aacute;​t triển v&​agrave;​ quảng b&​aacute;​ t&​iacute;​nh năng <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​QR Pay</​a>​ tr&​ecirc;​n ứng dụng Mobile Banking tới người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Đ&​acirc;​y được xem l&​agrave;​ nền tảng quan trọng để ph&​aacute;​t triển cộng đồng mua sắm v&​agrave;​ chi ti&​ecirc;​u bằng VNPAYQR, từ đ&​oacute;​ gia tăng cơ hội để c&​aacute;​c doanh nghiệp b&​aacute;​n ch&​eacute;​o sản phẩm v&​agrave;​ hỗ trợ người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng một c&​aacute;​ch trực tiếp.</​p>​ 
 +<p class="​Normal">​Cổng thanh to&​aacute;​n VNPAY, ra đời năm 2011, hiện l&​agrave;​ trở th&​agrave;​nh đối t&​aacute;​c li&​ecirc;​n kết với hơn 40 ng&​acirc;​n h&​agrave;​ng,​ 5 c&​ocirc;​ng ty viễn th&​ocirc;​ng v&​agrave;​ cung cấp dịch vụ cổng thanh to&​aacute;​n cho h&​agrave;​ng ngh&​igrave;​n doanh nghiệp uy t&​iacute;​n tại Việt Nam như: VTVcab, SCTV, VinaPhone, MobiFone, Viettel, EVN, Herbal Life, FPT, Cyberpay, VTCPay, Bảo Kim, Pay VnExpress, Shop Trẻ thơ, Kangaroo, Garena, Bizweb, Haravan, VBan.vn...</​p>​ 
 +<p class="​Normal"><​strong>​Thanh Thư</​strong></​p>​ 
 +</​article>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
0603020181029-malabon-la-gi.txt · Last modified: 2019/01/07 08:10 by thaoit