User Tools

Site Tools


0601020181029-choreutis-aegyptiaca-la-gi

Choreutis aegyptiaca là một loài bướm đêm thuộc họ Choreutidae. Loài này có ở Ấn Độ, Nepal, Israel, Ả Rập Xê Út, the Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Yemen, Ai Cập, Uganda, Namibia và Nam Phi.

Ấu trùng được ghi nhận ăn các loài Ficus sycomorus, Ficus infectoria, Ficus glomerataFicus benghalensis.

0601020181029-choreutis-aegyptiaca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)