User Tools

Site Tools


0594420181029-villa-c-n-tr-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0594420181029-villa-c-n-tr-ng-la-gi [2018/11/07 17:08]
127.0.0.1 external edit
0594420181029-villa-c-n-tr-ng-la-gi [2019/01/07 08:14] (current)
thaoit
Line 97: Line 97:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<h1 class="​title_news_detail mb10">​iCheck - sản phẩm quản l&​yacute;​ th&​ocirc;​ng minh cho doanh nghiệp Việt</​h1>​ 
 +<p class="​description">​Sử dụng m&​atilde;​ số, m&​atilde;​ vạch iCheck tr&​ecirc;​n danh mục sản phẩm gi&​uacute;​p doanh nghiệp quản l&​yacute;​ hiệu quả, tr&​aacute;​nh thất tho&​aacute;​t h&​agrave;​ng h&​oacute;​a v&​agrave;​ tiết kiệm thời gian.</​p>​ 
 +<article class="​content_detail fck_detail width_common block_ads_connect">​ 
 +<​p>​Việc quản l&​yacute;​ h&​agrave;​ng h&​oacute;​a l&​agrave;​ một trong những mối quan t&​acirc;​m h&​agrave;​ng đầu của bất kỳ doanh nghiệp n&​agrave;​o. C&​aacute;​c cửa h&​agrave;​ng nhỏ hay c&​ocirc;​ng ty lớn đều mong muốn c&​oacute;​ một giải ph&​aacute;​p tối ưu để tr&​aacute;​nh thất tho&​aacute;​t,​ đưa h&​agrave;​ng h&​oacute;​a v&​agrave;​o một hệ thống quản l&​yacute;​ chuy&​ecirc;​n nghiệp, tiết kiệm chi ph&​iacute;​ v&​agrave;​ thời gian. V&​igrave;​ vậy, sự ra đời của m&​atilde;​ số, <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​m&​atilde;​ vạch</​a>​ iCheck kh&​ocirc;​ng chỉ đ&​aacute;​p ứng y&​ecirc;​u cầu căn bản của doanh nghiệp m&​agrave;​ c&​ograve;​n vượt ngo&​agrave;​i khả năng mong đợi của những người chủ kinh doanh.</​p>​ 
 +<table class="​tplCaption"​ border="​0"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​2"​ align="​center">​ 
 +<​tbody>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td><​img src="​https://​i-kinhdoanh.vnecdn.net/​2018/​04/​16/​502875908-w500-1644-1523871590.png"​ alt="​Nguy cơ thất tho&​aacute;​t h&​agrave;​ng h&​oacute;​a khi quản l&​yacute;​ theo phương ph&​aacute;​p truyền thống."​ data-natural-width="​500"​ data-width="​500"​ data-pwidth="​500"​ /></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td>​ 
 +<p class="​Image">​Nguy cơ thất tho&​aacute;​t h&​agrave;​ng h&​oacute;​a khi quản l&​yacute;​ theo phương ph&​aacute;​p truyền thống.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​tbody>​ 
 +</​table>​ 
 +<​p><​strong>​M&​atilde;​ vạch iCheck m&​atilde;​ h&​oacute;​a th&​ocirc;​ng tin, tối ưu quản l&​yacute;</​strong></​p>​ 
 +<​p>​T&​ugrave;​y theo từng loại h&​igrave;​nh v&​agrave;​ quy m&​ocirc;​ của doanh nghiệp, c&​aacute;​c m&​atilde;​ số m&​atilde;​ vạch GTIN-13 của iCheck được ph&​acirc;​n loại th&​agrave;​nh 8 chữ số, 9 chữ số v&​agrave;​ 10 chữ số. <a href="​http://​knstech.net">​Mỗi m&​atilde;​ vạch</​a>​ n&​agrave;​y sẽ thể hiện th&​ocirc;​ng tin chi tiết của sản phẩm bao gồm:</​p>​ 
 +<p>3 chữ s&​ocirc;​́ đ&​acirc;​̀u ti&​ecirc;​n 893 thể hiện m&​atilde;​ quốc gia GS1 do Tổ chức GS1 quản trị v&​agrave;​ cấp cho Việt Nam.</​p>​ 
 +<p>4 đến 7 chữ số ti&​ecirc;​́p theo thể hiện số ph&​acirc;​n định doanh nghiệp do GS1 Việt Nam quản trị v&​agrave;​ cấp cho tổ chức sử dụng mã s&​ocirc;​́ GS1.</​p>​ 
 +<p>2 đến 5 chữ số ti&​ecirc;​́p theo l&​agrave;​ số ph&​acirc;​n định vật phẩm do tổ chức sử dụng m&​atilde;​ số GS1 quản trị v&​agrave;​ cấp cho c&​aacute;​c vật phẩm của m&​igrave;​nh.</​p>​ 
 +<​p>​Chữ số cu&​ocirc;​́i cùng l&​agrave;​ số kiểm tra (được t&​iacute;​nh từ mười hai chữ số đứng trước theo thuật to&​aacute;​n xác định của GS1).</​p>​ 
 +<​p>​Khi được cung cấp m&​atilde;​ số m&​atilde;​ vạch, c&​aacute;​c doanh nghiệp c&​oacute;​ thể ph&​acirc;​n loại, kiểm k&​ecirc;​ h&​agrave;​ng h&​oacute;​a tự động, nhập dữ liệu nhanh ch&​oacute;​ng,​ tiết kiệm thời gian, nguồn nh&​acirc;​n lực v&​agrave;​ x&​acirc;​y dựng hệ thống quản l&​yacute;​ sản phẩm chuy&​ecirc;​n nghiệp cho ri&​ecirc;​ng m&​igrave;​nh.</​p>​ 
 +<​p><​img src="​https://​i-kinhdoanh.vnecdn.net/​2018/​04/​16/​1048610486-w500-3509-1523871590.jpeg"​ alt="​iCheck - sản phẩm quản l&​yacute;​ th&​ocirc;​ng minh cho doanh nghiệp Việt - 1" data-natural-width="​486"​ /></​p>​ 
 +<​p><​strong>​Li&​ecirc;​n kết với iCheck Scanner - cầu nối đến người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Kh&​ocirc;​ng chỉ c&​oacute;​ chức năng quản l&​yacute;​ th&​ocirc;​ng tin h&​agrave;​ng h&​oacute;​a nội bộ, c&​aacute;​c doanh nghiệp c&​oacute;​ thể c&​ocirc;​ng khai, minh bạch sản phẩm của m&​igrave;​nh tr&​ecirc;​n ứng dụng iCheck Scanner th&​ocirc;​ng qua những chiếc tem ghi m&​atilde;​ số, m&​atilde;​ vạch do ch&​iacute;​nh iCheck cung cấp. Đ&​acirc;​y l&​agrave;​ ứng dụng truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm nổi tiếng trong cộng đồng người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng,​ với hơn 10 triệu th&​agrave;​nh vi&​ecirc;​n tham gia. Số lượng người d&​ugrave;​ng đ&​ocirc;​ng đảo tr&​ecirc;​n ứng dụng ch&​iacute;​nh l&​agrave;​ cơ hội cho c&​aacute;​c doanh nghiệp "tranh thủ" quảng b&​aacute;​ sản phẩm, dịch vụ của m&​igrave;​nh tới kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng.</​p>​ 
 +<table class="​tplCaption"​ border="​0"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​2"​ align="​center">​ 
 +<​tbody>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td><​img src="​https://​i-kinhdoanh.vnecdn.net/​2018/​04/​16/​704329528-w500-9497-1523871590.png"​ alt="​Dấu t&​iacute;​ch xanh khi doanh nghiệp đăng k&​yacute;​ m&​atilde;​ vạch iCheck tr&​ecirc;​n ứng dụng iCheck Scanner."​ data-natural-width="​500"​ data-width="​500"​ data-pwidth="​500"​ /></​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td>​ 
 +<p class="​Image">​Dấu t&​iacute;​ch xanh khi doanh nghiệp đăng k&​yacute;​ m&​atilde;​ vạch iCheck tr&​ecirc;​n ứng dụng iCheck Scanner.</​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​tbody>​ 
 +</​table>​ 
 +<​p>​Mỗi sản phẩm c&​oacute;​ d&​aacute;​n m&​atilde;​ số m&​atilde;​ vạch iCheck đều được hiển thị dấu t&​iacute;​ch xanh tr&​ecirc;​n logo t&​agrave;​i khoản doanh nghiệp khi qu&​eacute;​t tr&​ecirc;​n iCheck Scanner, gi&​uacute;​p tăng th&​ecirc;​m l&​ograve;​ng tin sản phẩm với người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng. Mỗi doanh nghiệp <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​sử dụng m&​atilde;​ vạch</​a>​ iCheck sẽ c&​oacute;​ một t&​agrave;​i khoản quản l&​yacute;​ ri&​ecirc;​ng tr&​ecirc;​n ứng dụng qu&​eacute;​t m&​atilde;​ vạch n&​agrave;​y.</​p>​ 
 +<​p>​Theo đ&​oacute;,​ doanh nghiệp sẽ c&​ocirc;​ng khai to&​agrave;​n bộ th&​ocirc;​ng tin sản phẩm của m&​igrave;​nh tr&​ecirc;​n ứng dụng. Mỗi một lượt qu&​eacute;​t m&​atilde;​ vạch sẽ được hệ thống lưu lại v&​agrave;​ hiển thị số lượt qu&​eacute;​t,​ lượt th&​iacute;​ch,​ lượt b&​igrave;​nh luận sản phẩm, từ đ&​oacute;​ c&​oacute;​ được c&​aacute;​i nh&​igrave;​n kh&​aacute;​ch quan về nhu cầu thị trường v&​agrave;​ chiến lược marketing hiệu quả cho doanh nghiệp.</​p>​ 
 +<​p>​Sử dụng m&​atilde;​ vạch iCheck để quản l&​yacute;​ b&​aacute;​n h&​agrave;​ng đ&​atilde;​ kh&​ocirc;​ng c&​ograve;​n qu&​aacute;​ xa lạ với c&​aacute;​c doanh nghiệp. Chỉ với một thao t&​aacute;​c gắn m&​atilde;​ vạch đơn giản, bạn đ&​atilde;​ c&​oacute;​ thể hệ thống to&​agrave;​n bộ sản phẩm nhanh ch&​oacute;​ng v&​agrave;​ chuy&​ecirc;​n nghiệp nhất. Trước sự tin d&​ugrave;​ng của c&​aacute;​c chủ doanh nghiệp lớn nhỏ tại Việt Nam, m&​atilde;​ vạch iCheck vẫn lu&​ocirc;​n tiếp tục ho&​agrave;​n thiện v&​agrave;​ trở th&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng cụ hỗ trợ đắc lực nhất trong tương lai.</​p>​ 
 +<​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +</​article>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
0594420181029-villa-c-n-tr-ng-la-gi.txt · Last modified: 2019/01/07 08:14 by thaoit