User Tools

Site Tools


0591720181029-uss-trenton-la-gi

Ba tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt cái tên USS Trenton nhằm vinh danh thành phố Trenton, New Jersey, địa điểm diễn ra trận Trenton trong cuộc Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ:

  • USS Trenton (1876) là một tàu hơi nước chân vịt gỗ được đưa ra hoạt động năm 1877 và bị đắm trong một cơn bão tại Samoa năm 1889
  • USS Trenton (CL-11) là một tàu tuần dương hạng nhẹ lớp Omaha đã phục vụ từ năm 1924 đến năm 1945
  • USS Trenton (LPD-14) là một tàu vận chuyển đổ bộ được đưa ra hoạt động năm 1971, được bán cho Hải quân Ấn Độ vào năm 2007 và được đổi tên thành INS Jalashva
0591720181029-uss-trenton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)