User Tools

Site Tools


0585620181029-agromyza-la-gi

Agromyza là một chi ruồi trong họ Agromyzidae. Ấu trùng của các loài này hầu hết là sâu cuốn là trên nhiều loài thực vật, mặc dù một vài loài tiết mật. Một số loài là côn trùng gây hại.

Các loài bao gồm:

Phương tiện liên quan tới Agromyza tại Wikimedia Commons

0585620181029-agromyza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)