User Tools

Site Tools


0583020181029-ti-ng-kapampangan-la-gi

Tiếng Pampangan hay tiếng Kapampangan (chữ Kulitan: Kapampangan.svg, Kapampangan) là một ngôn ngữ tại Philippines. Đây là ngôn ngữ chính tại tỉnh Pampanga, nam tỉnh Tarlac và đông bắc tỉnh Bataan; đa số người nói là người Kapampangan. Tiếng Kapampangan cũng hiện diện ở vài đô thị ở Bulacan và Nueva Ecija. Ngôn ngữ này còn được gọi là Pampango, và có một "tên trang trọng" (kính danh) là Amánung Sísuan (nghĩa là "[thứ] tiếng nuôi dưỡng"). Năm 2012, tiếng Kapampangan trở thành một trong các ngôn ngữ lớn tại Philippines được giảng dạy và nghiên cứu tại các trường học.[4]

0583020181029-ti-ng-kapampangan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)