User Tools

Site Tools


0576020181029-lan-b-p-ng-la-gi

Lan bắp ngô hay lan núi đá, lan lưỡi bò, lan hoa đại, tuyệt lan nhiều hoa, đa hoa tuyệt lan, a cam cứng (danh pháp hai phần: Acampe rigida) là một loài hoa lan.

0576020181029-lan-b-p-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)