User Tools

Site Tools


0573520181029-ornithophila-la-gi

Ornithophila là một chi ruồi hút máu thuộc họ ruồi rận Hippoboscidae. Có 2 loài.[2] Chúng đều sống ký sinh trên chim..[3]

Ornithophila được tìm thấy rộng khắp trừ châu Mỹ và Châu Nam Cực.[3]

  1. ^ Maa,T. C. (1963). “Genera and species of Hippoboscidae (Diptera): types, synonymy, habitats and natural groupings”. Pacific Insects Monograph (Honolulu: Bishop Museum, Honolulu, Hawaii) 6: 1–186pp. 
  2. ^ Dick, C. W. (2006). “Checklist of World Hippoboscidae (Diptera: Hippoboscoidea).”. Chicago: Department of Zoology, Field Museum of Natural History. tr. 1–7pp. 
  3. ^ a ă Maa,T. C. (1969). “A Revised Checklist and Concise Host Index of Hippoboscidae (Diptera)”. Pacific Insects Monograph (Honolulu: Bishop Museum, Honolulu, Hawaii) 20: 261–299pp. 
0573520181029-ornithophila-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)