User Tools

Site Tools


0573320181029-cosmopterix-teligera-la-gi

Cosmopterix teligera là một loài bướm đêm thuộc họ Cosmopterigidae. Loài này có ở Hoa Kỳ (Florida, về phía nam tới Key Largo, và từ Louisiana tới tây bắc Arkansas), Brasil (Distrito Federal), Colombia, Costa Rica, Cuba, Jamaica và México (Tamaulipas). Con trưởng thành được ghi nhận từ tháng 3 đến tháng 10 ở Hoa Kỳ. Ở Jamaica, con trưởng thành được tìm thấy vào tháng 1 và tháng 2. Có lẽ có các thế hệ chồng lấn ở xứ nhiệt đới.

CC BY-SA 3.0 Tính đến sửa đổi này, bài viết này sử dụng nội dung từ "The genera Cosmopterix Hübner and Pebobs Hodges in the New World with special attention to the Neotropical fauna (Lepidoptera: Cosmopterigidae)", và đã cấp phép nội dung theo cách cho phép tái sử dụng dưới Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi, nhưng không dưới GFDL. Toàn bộ điều khoản có liên quan phải được tuân thủ.

0573320181029-cosmopterix-teligera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)