User Tools

Site Tools


0572020181029-empis-tanysphyra-la-gi

Empis tanysphyra là một loài ruồi, trong họ Empididae. Nó được tìm thấy ở hầu hết miền trung and miền nam Europe.

The wing length is 3.9-4.6 mm đối với con đực và 4-4.6 mm đối với con cái.

  1. ^ Collin, J.E. (1961). British Flies VI: Empididae Part 2: Hybotinae, Empidinae (except Hilara) 4. Cambridge: Cambridge UP. tr. 329. 

Phương tiện liên quan tới Empis tanysphyra tại Wikimedia Commons

0572020181029-empis-tanysphyra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)