User Tools

Site Tools


0568720181029-myophthiria-la-gi

Myophthiria là một chi ruồi hút máu thuộc họ ruồi rận Hippoboscidae. Có 13 loài.[1] Đều sống ký sinh trên chim.[2]

Myophthiria phân bố rộng khắp trừ Châu Nam Cực.[2]

  • Nhóm loài '1' (Cựu Thế giới)
  • SNhóm loài '2' (Tân Thế giới)
  1. ^ Dick, C. W. (2006). “Checklist of World Hippoboscidae (Diptera: Hippoboscoidea).”. Chicago: Department of Zoology, Field Museum of Natural History. tr. 1–7pp. 
  2. ^ a ă Maa,T. C. (1969). “A Revised Checklist and Concise Host Index of Hippoboscidae (Diptera)”. Pacific Insects Monograph (Honolulu: Bishop Museum, Honolulu, Hawaii) 20: 261–299pp. 
0568720181029-myophthiria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)