User Tools

Site Tools


0567120181029-ornithomya-la-gi

Ornithomya là một chi ruồi hút máu thuộc họ ruồi rận Hippoboscidae. Có 29 loài.[1]. Chúng đều sống ký sinh trên chim.[2].

Ornithomya được tìm thấy rộng khắp trừ Châu Nam Cực, tuy nhiên phần lớn tìm thấy ở Châu Á và Châu Phi.[2]

  1. ^ Dick, C. W. (2006). “Checklist of World Hippoboscidae (Diptera: Hippoboscoidea).”. Chicago: Department of Zoology, Field Museum of Natural History. tr. 1–7pp. 
  2. ^ a ă Maa,T. C. (1969). “A Revised Checklist and Concise Host Index of Hippoboscidae (Diptera)”. Pacific Insects Monograph (Honolulu: Bishop Museum, Honolulu, Hawaii) 20: 261–299pp. 
0567120181029-ornithomya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)