User Tools

Site Tools


0562520181029-phthona-la-gi

Phthona là một chi ruồi hút máu thuộc họ ruồi rận Hippoboscidae. Có 3 loài.[1] Chúng sống ký sinh trên chim ưng thuộc chi Microhierax.[2]

Đông Nam Á.[2]

Chúng được tìm thấy trên các chi Microhierax. Collared Falconet (Microhierax caerulescens), Philippine Falconet (Microhierax erythrogenys) và Pied Falconet (Microhierax melanoleucus)[2]

  1. ^ Dick, C. W. (2006). “Checklist of World Hippoboscidae (Diptera: Hippoboscoidea).”. Chicago: Department of Zoology, Field Museum of Natural History. tr. 1–7pp. 
  2. ^ a ă â Maa,T. C. (1969). “A Revised Checklist and Concise Host Index of Hippoboscidae (Diptera)”. Pacific Insects Monograph (Honolulu: Bishop Museum, Honolulu, Hawaii) 20: 261–299pp. 
0562520181029-phthona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)