User Tools

Site Tools


0558220181029-ph-n-lo-i-chi-c-ng-l-la-gi

Chi Cáng lò Betula hiện được công nhận rộng rãi là bao gồm 5 phân chi.

Phân chi
Danh pháp
Tên thông dụng
Người phân loại
Hình ảnh
Ghi chú
Không phân chi Betula alajica D. I. Litvinov
Betula Betula celtiberica
Betula Betula cordifolia
Betula Betula kenaica A. Henry
Betula Betula mandschurica
Betula Betula neoalaskana C. S. Sargent
Betula Betula occidentalis W. J. Hooker
Betula Betula papyrifera H. Marshall
Betula Betula pendula A. W. Roth
Betula Betula platyphylla V. N. Sukachiov
Betula Betula populifolia H. Marshall
Betula Betula pubescens J. F. Ehrhart
Betula Betula szaferi J. Jent.-Szaf. &
J. Stasz.
Betula Betula × caerulea W. H. Blanchard
Betulaster Betula alnoides F. Buch.-Ham. &
D. Don
Betula alnoides Bra56.png
Betulaster Betula maximowicziana E. A. von Regel
Betula maximowicziana 01-10-2005 12.43.36.JPG
Betulenta
Chamaebetula
Neurobetula
  • Loài có chữ "×" nghĩa là loài lai nhân tạo
  • Tên đồng nghĩa không được nêu ra ở đây.
  • Các loài bạch dương trên trang Vườn thực vật hoàng gia Kew (tiếng Anh)
0558220181029-ph-n-lo-i-chi-c-ng-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)