User Tools

Site Tools


0557420181029-berta-chrysolineata-la-gi

Berta chrysolineata là một loài bướm đêm thuộc họ Geometridae. Nó trải rộng từ vùng nhiệt đới Ấn-Úc tới Solomons.

Sải cánh dài khoảng 20 mm.

Ấu trùng ăn các loài Ricinus communis. Một số thức ăn khác bao gồm Nephelium.

  • Berta chrysolineata chrysolineata (Sri Lanka)
  • Berta chrysolineata hainanensis Prout, 1912 (Ấn Độ tới Seram và có thể New Guinea)
  • Berta chrysolineata eccimena Prout, 1912 (quần đảo Bismarck)
  • Berta chrysolineata leucospilota (Turner, 1904) (Úc)
  • Berta chrysolineata fenestrata (Prout, 1913) (quần đảo Solomon)

Phương tiện liên quan tới Berta chrysolineata tại Wikimedia Commons

0557420181029-berta-chrysolineata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)