User Tools

Site Tools


0557220181029-pyropteron-muscaeforme-la-gi

Pyropteron muscaeforme là một loài bướm đêm trong họ Sesiidae. Nó được biết đến ở phần lớn châu Âu. Sải cánh từ 15–18 mm. Con trưởng thành có thể tìm thấy ở trên hoa cây chủ, cũng như cây thuộc chi Thymus. Ấu trùng ăn Armeria maritima.

  • Pyropteron muscaeforme muscaeforme
  • Pyropteron muscaeforme occidentale (Joannis, 1908)
  • Pyropteron muscaeforme lusohispanicum Lastuvka & Lastuvka, 2007

Phương tiện liên quan tới Pyropteron muscaeformis tại Wikimedia Commons

0557220181029-pyropteron-muscaeforme-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)