User Tools

Site Tools


0554620181029-allobosca-la-gi

Allobosca là một chi ruồi hút máu thuộc họ ruồi rận Hippoboscidae. Chỉ có duy nhất một loài được biết cho đến nay là Allobosca crassipes Speiser, 1899.[1]. Chúng sống ký sinh trên loài vượn cáo.[2].

Chi này chỉ tìm thấy ở Madagascar.[2]. Các động vật chủ của chúng gồm các loài Eulemur macaco, Eulemur rubriventer, Lepilemur mustelinus, Avahi laniger, Propithecus diadema.

  1. ^ Dick, C. W. (2006). “Checklist of World Hippoboscidae (Diptera: Hippoboscoidea).”. Chicago: Department of Zoology, Field Museum of Natural History. tr. 1–7pp. 
  2. ^ a ă Maa,T. C. (1969). “A Revised Checklist and Concise Host Index of Hippoboscidae (Diptera)”. Pacific Insects Monograph (Honolulu: Bishop Museum, Honolulu, Hawaii) 20: 261–299pp. 
0554620181029-allobosca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)