User Tools

Site Tools


0553120181029-empis-livida-la-gi

Empis livida là một loài ruồi trong họ Empididae. Con đực dài 7,5–9,3 milimét (0,30–0,37 in)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ], con cái dài 7,5–10,2 milimét (0,30–0,40 in)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]. Bụng con đưc màu nâu và hai cánh có màu nâu và mờ. Bụng con cái có màu xám và cánh trong.[3][4][5][6]

  1. ^ Collin, J.E. (1961). British Flies VI: Empididae Part 2: Hybotinae, Empidinae (except Hilara) 4. Cambridge: Cambridge UP. tr. 329. 
  2. ^ Chandler, Peter J. (1998). Checklists of Insects of the British Isles (New Series) Part 1: Diptera. Handbooks for the Identification of British Insects. New Series 12 (1) (London: Royal Entomological Society of London). tr. 234. ISBN 0-901546-82-8. 
  3. ^ Lindsey, J.K. (2003, 2005, 2006, 2008). “Empis Livida”. tr. 1. Truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2009. 
  4. ^ Chvála, Milan (1974). The Empididae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark Part I. Fauna Entomologica Scandinavica 3. Charlse University, Czech Republic: Scandinavian Science Press. tr. 336. 
  5. ^ Chvála, Milan (1983). The Empididae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark Part II. Fauna Entomologica Scandinavica 12. Charlse University, Czech Republic: Scandinavian Science Press. tr. 272. 
  6. ^ Chvála, Milan (tháng 5 năm 1994). “4”. The Empididae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark Part III. Fauna Entomologica Scandinavica Ser. 29. Charlse University, Czech Republic: Brill Academic Publishers, Incorporated. tr. 43–46. ISBN 9004096639. 

Phương tiện liên quan tới Empis livida tại Wikimedia Commons

0553120181029-empis-livida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)