User Tools

Site Tools


0551620181029-ortholfersia-la-gi

Ortholfersia à một chi ruồi hút máu thuộc họ ruồi rận Hippoboscidae. Có 4 loài.[1] Chúng đều sống ký sinh trên Macropods.[2]

Tìm thấy ở Úc, và một số vùng khác.[2]

  1. ^ Dick, C. W. (2006). “Checklist of World Hippoboscidae (Diptera: Hippoboscoidea).”. Chicago: Department of Zoology, Field Museum of Natural History. tr. 1–7pp. 
  2. ^ a ă Maa,T. C. (1969). “A Revised Checklist and Concise Host Index of Hippoboscidae (Diptera)”. Pacific Insects Monograph (Honolulu: Bishop Museum, Honolulu, Hawaii) 20: 261–299pp. 
0551620181029-ortholfersia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)