User Tools

Site Tools


0550020181029-microlynchia-la-gi

Microlynchia là một chi ruồi hút máu thuộc họ ruồi rận Hippoboscidae. Có 4 loài.[1] Các loài này đều ký sinh trên chim.[2]

Tìm thấy từ Bắc tới Trung Mỹ, một phần của Bắc Mỹ, Quần đảo Galápagos.[2]

  • Chi Microlynchia Lutz, 1915
  1. ^ Dick, C. W. (2006). “Checklist of World Hippoboscidae (Diptera: Hippoboscoidea)”. Chicago: Department of Zoology, Field Museum of Natural History. tr. 1–7. 
  2. ^ a ă Maa, T. C. (1969). “A Revised Checklist and Concise Host Index of Hippoboscidae (Diptera)”. Pacific Insects Monograph (Honolulu: Bishop Museum, Honolulu, Hawaii) 20: 261–299. 
0550020181029-microlynchia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)