User Tools

Site Tools


0547120181029-pseudolynchia-la-gi

Pseudolynchia là một chi ruồi hút máu thuộc họ ruồi rận Hippoboscidae. Có 5 loài.[1] Một loài được biết đến nhiều nhất là ruồi rận chim câu Pseudolynchia canariensis'. Chúng đều sống ký sinh trên chim.[2]

  1. ^ Dick, C. W. (2006). “Checklist of World Hippoboscidae (Diptera: Hippoboscoidea).”. Chicago: Department of Zoology, Field Museum of Natural History. tr. 1–7pp. 
  2. ^ Maa, T. C. (1969). “A Revised Checklist and Concise Host Index of Hippoboscidae (Diptera)”. Pacific Insects Monograph (Honolulu: Bishop Museum, Honolulu, Hawaii) 20: 261–299pp. 
0547120181029-pseudolynchia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)