User Tools

Site Tools


0544020181029-tripteroides-sp-no-2-la-gi

Tripteroides sp. No. 2 là một loài muỗi trong chi Tripteroides chưa được chính thức đặt tên. Đây là loài đặc hữu của Sabah, Borneo Malaysia. T. sp. No. 2 được đặt trong phân chi Rachionotomyia. Trong giai đoạn ấu trùng, T. sp. No. 2 phát triển trên bình của cây nắp ấm Nepenthes, đặc biệt là N. rajah. Do đó, loài này được xem là một sinh vật sống trong dịch cây nắp ấm.

  • Masuhisa Tsukamoto (1989). “Two new mosquito species from a pitcher plant of Mt. Kinabalu, Sabah, Malaysia”. Japan. J. Trop. Med. Hyg. 17 (3): 215–228. 
  • Clarke, C.M. 1997. Nepenthes of Borneo. Natural History Publications (Borneo), Kota Kinabalu, p. 39.
0544020181029-tripteroides-sp-no-2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)