User Tools

Site Tools


0534320181029-aporandria-specularia-la-gi

Aporandria specularia là một loài bướm đêm thuộc họ Geometridae. Loài này có ở Sri Lanka, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, quần đảo Andaman, Malaysia bán đảo, Sumatra, Borneo, Philippines và Sulawesi.

Sải cánh khoảng 50–60 mm.

Ấu trùng ăn các loài Mangifera, Terminalia, Eugenia, Areca, RhizophoraNephelium.

Phương tiện liên quan tới Aporandria specularia tại Wikimedia Commons

0534320181029-aporandria-specularia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)