User Tools

Site Tools


0533120181029-diadocidiidae-la-gi

Diadocidiidae là một họ Diptera. Có 2 chi đã được miêu tả trong họ này với hơn 20 loài.[2][3]. Diadocidiidae có mặt khắp nơi trên thế giới, trừ Châu Phi và Châu Nam Cực. Nó thường được xem là có quan hệ gần gũi với Keroplatidae, Bolitophilidae và Ditomyiidae[4], và trước đây được xếp vào họ Mycetophilidae.

  1. ^ Blagoderov, V. & Grimaldi, D.A. Fossil Sciaroidea (Diptera) in Cretaceous Ambers, Exclusive of Cecidomyiidae, Sciaridae, and Keroplatidae. American Museum Novitates 3433 (2004)
  2. ^ Jaschhof, M., Jaschhof,C. On the genus Diadocidia (Diptera, Sciaroidea, Diadocidiidae) in Costa Rica. Zootaxa 1586: 33–38 (2007)
  3. ^ Jaschhof, M., Jaschhof,C. On the genus Diadocidia (Diptera, Sciaroidea, Diadocidiidae) in Australia. Zootaxa 1655: 63–68 (2007)
  4. ^ Hippa, H. & Vilkamaa, P. 2005. Phylogeny of the Sciaroidea (Diptera): the implication of additional taxa and character data. Zootaxa 1132, 63-68 (2006)

Phương tiện liên quan tới Diadocidiidae tại Wikimedia Commons

0533120181029-diadocidiidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)