User Tools

Site Tools


0532020181029-h-i-ng-gi-o-d-c-vancouver-la-gi

Học khu 39 Vancouver
British Columbia
Vùng Vùng đô thị/Duyên hải
Văn phòng quản trị Vancouver
Phục vụ cộng đồng Vancouver và
University Endowment Lands
Số trường học 119
Ngân sách:

(triệu)$ CAD

392,0
Số học sinh:

theo học chính khóa

56.567
Quản lý: Mr. Steve Cardwell
Vancouver School District Website

Hội đồng Giáo dục Vancouver (Học khu #39, Tiếng Anh: Vancouver School Board) là một học khu đặt cơ sở tại thành phố Vancouver, British Columbia, Canada. Một ban quản trị gồm 9 người quản trị học khu này. Học khu này phục vụ thành phố Vancouver và khu chưa hợp nhất có tên là University Endowment Lands.

Học khu Vancouver là một học khu đô thị, đa văn hóa lớn, cung cấp các chương trình giáo dục cho 56.000 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12, hơn 3.000 người lớn theo học các chương trình giáo dục dành cho người lớn và hơn 40.000 tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.

Bản mẫu:Portalbox

Bản mẫu:VancouverSchools


Bản mẫu:Vancouver-school-stub

0532020181029-h-i-ng-gi-o-d-c-vancouver-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)