User Tools

Site Tools


0530020181029-opomyzidae-la-gi

Opomyzidae là một họ Diptera acalyptrate. Chúng nhìn chung nhỏ, màu vàng hoặc nâu hoặc đen. Ấu trùng loài ruồi trong họ này ăn cỏ, bao gồm cây ngũ cốc, con trưởng thành chủ yếu sống ở môi trường mở. một số loài là loài gây hại nông nghiệp. Đôi khi chúng được đặt trong họ Mydidae.

 • G. angustipennis Zetterstedt, 1847
 • G. apicalis (Meigen, 1830)
 • G. balachowskyi Mesnil, 1934
 • G. breviseta Czerny, 1928
 • G. hackmani Nartshuk, 1984
 • G. hendeli Czerny, 1928
 • G. majuscula (Loew, 1864)
 • G. nartshukae Carles-Tolrá, 1993
 • G. subnigra Drake, 1992
 • G. tripunctata Fallén, 1823
 • G. venusta (Meigen, 1830)
 • Drake, C.M. 1993. A review of the British Opomyzidae. British Journal of Entomology and Natural History 6: 159-176.
0530020181029-opomyzidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)