User Tools

Site Tools


0528520181029-nymphomyiidae-la-gi

Nymphomyiidae là một họ Diptera. Ấu trùng của nó được tìm thấy trong các đám rêu nước trong các suối nhỏ, chảy nhanh ở vùng phía bắc bán cầu. Một số loài hóa thạch và một vài loài còn sống đã được miêu tả.

  • Courtney, G.W. 1994. Biosystematics of the Nymphomyiidae (Insecta: Diptera): life history, morphology, and phylogenetic relationships. Smithsonian Contributions to Zoology, 550: 1-41.
  • Cutten, F.E.A. & Kevan, D.K.McE. 1970. The Nymphomyiidae (Diptera) with special reference to Palaeodipteron walkeri Ide and its larva in Quebec, and a description of a new genus and species from India. Canadian Journal of Zoology, 48: 1-24.
  • Ide, F.P. 1965. A fly of the archaic family Nymphomyiidae (Diptera) from North America. Canadian Entomologist, 97: 496-507.
  • Wagner, R., C. Hoffeins, & H.W. Hoffeins. 2000. A fossil nymphomyiid (Diptera) from the Baltic and Bitterfeld amber. Systematic Entomology 25, 115-120.
  • Courtney,G. W. Biosystematics of the Nymphomyiidae (Insecta: Diptera): Life. History, Morphology, and Phylogenetic Relationships pdf [1]
0528520181029-nymphomyiidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)