User Tools

Site Tools


0521120181029-australofannia-spiniclunis-la-gi

Australofannia spiniclunis là một loài ruồi trong họ Fanniidae. Đây là loài duy nhất trong chi Australofannia phân bố ở đông nam Úc. Loài này được miêu tả đầu tiên năm 1977 bởi Adrian C. Pont.[1]

  1. ^ Pont, A. C. (1977). A revision of Australian Fanniidae (Diptera: Calyptrata). Australian Journal of Zoology Supplementary Series. tr. 1–60. 
0521120181029-australofannia-spiniclunis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)