User Tools

Site Tools


0518820181029-polites-rhesus-la-gi

Polites rhesus là một loài bướm ngày trong họ Hesperiidae. Nó được tìm thấy từ Texas đến North Dakota, về phía bắc nhưng không thường xuyên ở Saskatchewan và Alberta.[1]Sải cánh dài 25–30 mm.[1] Có một thế hệ một năm vào tháng 5 và tháng 6.[1]

Ấu trùng ăn nhiều loại cỏ khác nhau, gồm cả Blue Grama (Bouteloua gracilis).[1]

Phương tiện liên quan tới Polites rhesus tại Wikimedia Commons

0518820181029-polites-rhesus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)