User Tools

Site Tools


0516320181029-th-ph-vua-vi-t-nam-la-gi

Le KhoangLê TrừLê Thái Tổ
1428-1433[38]Lê KhangLê Thái Tông
1433-1442[39]Lê ThờLê Nhân Tông
1442-1459[40]Lê Thánh Tông
1460-1497[41]Lê Nghi Dân
1459-1460[41]Lê Duy ThiệuLê Hiến Tông
1497-1504[42]Lê TânLê Duy KhoángLê Túc Tông
1504[43]Lê Uy Mục
1505-1509[44]Le DoanhLê SùngLê Tương Dực
1510-1516[45]Mạc Thái Tổ
1527-1529[46]Lê Anh Tôngd
1556-1573[47]Nguyễn KimLê Quang Trị
1516Lê Cung Hoàng
1522-1527[48]Lê Chiêu Tông
1516-1522[49]Mạc Thái Tông
1530-1540[46]Lê Thế Tông
1573-1599[50]Nguyễn Hoàng
1600-1613[46]Trịnh Kiểm
1545-1570[46]Nguyễn Thị
Ngọc BảoLê Trang Tông
1533-1548[51]Mạc Hiến Tông
1541-1546[46]Lê Kính Tông
1600-1619[52]Nguyễn
Phúc Nguyên
1613-1635[46]Trịnh Cối
1570[46]Trịnh Tùng
1570-1623[46]Lê Trung Tông
1548-1556[53]Mạc Tuyên
Tông
1546-1561[46]Lê Thần Tônge
1619-1643[54]
1649-1662[55]Nguyễn
Phúc Lan
1635-1648[46]Trịnh Tráng
1623-1652[46]Mạc Mậu Hợp
1562-1592[46]Lê Chân Tông
1643-1649[56]Lê Huyền Tông
1663-1671[57]Nguyễn Phúc Tần
1648-1687[46]Trịnh Tạc
1653-1682[46]Mạc Toàn
1592[46]Lê Gia Tông
1672-1675[58]Lê Hy Tông
1676-1704[59]Nguyễn Phúc Thái
1687-1691[46]Trịnh Căn
1682-1709[46]Lê Dụ Tông
1705-1728[60]Nguyễn Phúc Chu
1691-1725[46]Trịnh VịnhLê Duy Phường
1729-1732[61]Lê Thuần Tông
1732-1735[62]Lê Ý Tông
1735-1740[63]Nguyễn Phúc Trú
1725-1738[46]Trịnh BínhNguyễn
Phúc Khoát
1738-1765[46]Trịnh Cươngf
1709-1729[46]Nguyễn
Phi PhúcLê Hiển Tông
1740-1786[64]Nguyễn
Phúc Thuần
1765-1777[46]Nguyễn
Phúc LuânTrịnh Giang
1729-1740[46]Trịnh Doanh
1740-1767[46]Nguyễn Nhạc
1778-1788[65]Nguyễn Huệ
1788-1793[66]Lê Ngọc HânLê Duy VĩLê Ngọc BìnhGia Longg
1781-1802
1802-1819[67]Trịnh Bồng
1786-1787[46]Trịnh Sâm
1767-1782[46]Nguyễn
Quang Toản
1792-1802[68]Lê Chiêu Thống
1787-1789[69]Minh Mạng
1820-1840[70]Trịnh Khải
1782-1786[46]Trịnh Cán
1782[46]Thiệu Trị
1841-1847[71]Tự Đức
1848-1883[72]Hiệp Hòa
1883[73]Thụy
Thái VươngNguyễn Phúc
Hồng CaiDục Đức
1883[74]Đồng Khánh
1885-1888[75]Hàm Nghi
1884-1885[76]Kiến Phúc
1883-1884[73]Thành Thái[77]
1889-1907Khải Định
1916-1925[78]Duy Tân[77]
1907-1916Bảo Đại
1926-1945[79]
0516320181029-th-ph-vua-vi-t-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)