User Tools

Site Tools


0513620181029-culicomorpha-la-gi

Culicomorpha
AnophelesGambiaemosquito.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Nematocera
Phân thứ bộ (infraordo) Culicomorpha
Superfamilies

Culicoidea
Chironomoidea

Xem trong bài for families.

Culicomorpha là một cận bộ của Nematocera. Nó bao gồm muỗi, ruồi đen, và một số họ còn tồn tại và tuyệt chủng.

Các họ còn tồn tại

 • Superfamily Culicoidea
  • Dixidae -meniscus midges
  • Corethrellidae -frog biting midges
  • Chaoboridae -phantom midges
  • Culicidae -mosquitoes
 • Superfamily Chironomoidea
  • Thaumaleidae -solitary midges
  • Simuliidae -black flies and buffalo gnats
  • Ceratopogonidae -biting midges
  • Chironomidae -non-biting midges

Các họ tuyệt chủng

 • Asiochaoboridae (Upper Jurassic)
 • Architendipedidae (Upper Triassic)
 • Protendipedidae (Middle Jurassic)
 • Mesophantasmatidae (Middle Jurassic)
0513620181029-culicomorpha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)