User Tools

Site Tools


0511220181029-ho-ng-li-n-gai-la-gi

Hoàng liên gai hay hoàng mù (danh pháp hai phần: Berberis julianae) là loài cây bụi thuộc họ Hoàng mộc. Đây là loài bản địa của vùng Hoa Trung, hiện được trồng ở nhiều nơi để làm cảnh.

Tại Việt Nam, hoàng liên gai được xếp vào Danh mục các loài thực vật, động vật nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại[3].

  1. ^ Tropicos
  2. ^ The Plant List
  3. ^ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
0511220181029-ho-ng-li-n-gai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)