User Tools

Site Tools


0505420181029-hirtodrosophila-duncani-la-gi

Hirtodrosophila duncani là một loài ruồi trái cây Bắc Mỹ, trong chi Hirtodrosophila.[1] Vị trí phân loại của nó không rõ ràng trong một thời gian dài do chỉ có một cá thể đực duy nhất được nghiên cứu, nhưng các nghiên cứu phân tử gần đây cho thấy nó có quan hệ gần gũi với Sophophora Tân thế giới.[2][3]

  1. ^ Bächli, G. (1999-2010). TaxoDros: The Database on Taxonomy of Drosophilidae. Available at http://taxodros.unizh.ch/
  2. ^ O'Grady, P. and R. DeSalle (2008). Out of Hawaii: the origin and biogeography of the genus Scaptomyza (Diptera: Drosophilidae). Biology Letters 4:195-199. DOI: 10.1098/rsbl.2007.0575
  3. ^ van der Linde, K., Houle, D., Spicer, G. S. & Steppan, S. J. (2010). A supermatrix-based molecular phylogeny trong họ Drosophilidae. Genetics Research 92, 25-38.
0505420181029-hirtodrosophila-duncani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)