User Tools

Site Tools


0505120181029-chloropidae-la-gi

Chloropidae là một họ ruồi thường gọi là ruồi cỏ. Có khoảng 2000 loài được mô tả trong 160 chi phân bố khắp thế giới. Chúng là loài ruồi nhỏ có màu vàng hoặc đen. Đa số các loài trong họ này là loài ăn cỏ và có thể là loài gây hại cho ngũ cốc. Vài loài là loài săn mồi. Một số loài là loài ký sinh. Vài loài trong họ này là loài hấp dẫn bởi mắt người và động vật có xương sống (ruồi mắt) do chúng ăn nước mắt và các chất lỏng cơ thể con chủ của nhiều loài động vật, kể cả con người.[1][2]

  1. ^ Robert Matheson (2008) Medical Entomology. Read Books. ISBN 1443725404
  2. ^ Uruyakorn Chansang, Mir S. Mulla (2008) Field Evaluation of Repellents and Insecticidal Aerosol Compositions for Repelling and Control of Siphunculina funicola (Diptera: Chloropidae) on Aggregation Sites in Thailand. Journal of the American Mosquito Control Association 24(2):299-307
  • Chinery, Michael Collins Guide to the Insects of Britain and Western Europe 1986 (Reprinted 1991)
  • Fossil Diptera catalog
0505120181029-chloropidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)