User Tools

Site Tools


0501420181029-chrysops-relictus-la-gi

Chrysops relictus, là một loài ruồi lớn châu Âu, có chiều dài từ 8-10,5 mm. Ấu trùng ăn các chất hữu cơ trong đất ẩm.[1]

  1. ^ Stubbs, A. and Drake, M. (2001). British Soldierflies and Their Allies: A Field Guide to the Larger British Brachycera (bằng tiếng Anh). British Entomological & Natural History Society. tr. 512 pp. ISBN 1899935045. 

Phương tiện liên quan tới Chrysops relictus tại Wikimedia Commons

0501420181029-chrysops-relictus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)