User Tools

Site Tools


0501220181029-braulidae-la-gi

Braulidae
Cain1764.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Phân ngành (subphylum) Hexapoda
Lớp (class) Insecta
Phân lớp (subclass) Pterygota
Phân thứ lớp (infraclass) Neoptera
Liên bộ (superordo) Endopterygota
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Muscomorpha
Nhánh động vật (zoosectio) Schizophora
Phân nhánh động vật (subsectio) Acalyptratae
Liên họ (superfamilia) Carnoidea
Họ (familia) Braulidae
Các chi
  • Braula
  • Megabraula

Braulidae lai ong là một họ Ruồi gồm có 8 loài được xếp vào 2 chi BraulaMegabraula. Đây là các loài không bay, không có cánh và dẹp, và rất khó phân biệt giống như các loài Diptera khác.

  • Dữ liệu liên quan tới Braulidae tại Wikispecies
  • Phương tiện liên quan tới Braulidae tại Wikimedia Commons
0501220181029-braulidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)