User Tools

Site Tools


0499720181029-blephariceromorpha-la-gi

Blephariceromorpha là một cận bộ ruồi của Nematocera, baop gồm 3 họ sống ở các suối vùng núi có nước chảy mạnh.

Một phân loại gần đây nhất dựa phần lớn trên các hóa thạch đã chia nhóm này thành 2 cận bộ, và dời họ Nymphomyiidae thành phân bộ, nhưng điều này vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi.

0499720181029-blephariceromorpha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)