User Tools

Site Tools


0491020181029-drosophila-subsilvestris-la-gi

Drosophila subsilvestris là một loài ruồi trái cây phổ biến ở châu Âu, thuộc họ Drosophilidae. Nó liên hệ với rừng gỗ. Nó bay tư tháng 4 đến tháng 11, nhưng nó xuất hiện nhiều vào tháng 6 và tháng 7, và tháng 9 và tháng 10.[1]

  1. ^ Shorrocks, B. (1972). Invertebrate types: Drosophila. London: Ginn & Co. tr. 144 pp. ISBN 0080259413. 
0491020181029-drosophila-subsilvestris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)