User Tools

Site Tools


0490920181029-aschiza-la-gi

Aschiza
Syrphid.jpg
Temnostoma sp. (Syrphidae)
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Muscomorpha
Đoạn (section) Aschiza
Superfamilies

Platypezoidea

Syrphoidea

Aschiza là một nhóm của Brachycera. Có 2 họ lớn trong nhóm này, Syrphidae và Phoridae, và một số phân loại nhỏ hơn.

0490920181029-aschiza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)