User Tools

Site Tools


0489420181029-drosophila-helvetica-la-gi

Drosophila helvetica là một loài ruồi trái cây hiếm châu Âu thuộc họ Drosophilidae. Nó dường như có liên hệ với các khu vực sinh sống rừng gỗ và đôi khi được tìm thấy gần các nông trại.[1]

  1. ^ Shorrocks, B. (1972). Invertebrate types: Drosophila. London: Ginn & Co. tr. 144 pp. ISBN 0080259413. 
0489420181029-drosophila-helvetica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)