User Tools

Site Tools


0486620181029-dorsilopha-la-gi

Drosophila là một phân chi của chi Drosophila và có 4 loài.[1] Vị trí phát sinh loài của nhóm này đã không rõ ràng trong một thời gian dài,[2] nhưng các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng phân chi này được xếp giữa phân chi SophophoraDrosophila.[2][3][4]

  1. ^ Bächli, G. (1999-2010). TaxoDros: The Database on Taxonomy of Drosophilidae. Available at http://taxodros.unizh.ch/
  2. ^ a ă van der Linde, K. & Houle, D. (2008). A supertree analysis and literature review of the genus Drosophila and closely related genera. Insect Systematics and Evolution 39, 241-267.
  3. ^ Robe, L. J., Loreto, E. L. S. & Valente, V. L. S. (2010). Radiation of the,,Drosophila" subgenus (Drosophilidae, Diptera) in the Neotropics. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research Early View.
  4. ^ van der Linde, K., Houle, D., Spicer, G. S. & Steppan, S. J. (2010). A supermatrix-based molecular phylogeny trong họ Drosophilidae. Genetics Research 92, 25-38.
0486620181029-dorsilopha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)