User Tools

Site Tools


0484820181029-anisopodidae-la-gi

Anisopodidae là một họ ruồi nhỏ phân bố toàn cầu, bao gồm 154 loài đang sống được xếp vào 15 chi, và một số loài tuyệt chủng. Chúng có kích thước từ nhỏ đến trung bình trừ các loài thuộc chi OlbiogasterLobogaster. Việc phân loại chúng còn nhiều tranh cãi. Chúng đã từng được xếp vào nhóm côn trùng hai cánh bậc cao hơn như Brachycera (Oosterbroek và Courtney, 1995). Một vài tác giả (Amorim and Grimaldi 2006) xem nhóm này thuộc 4 họ đã tuyệt chủng - Anisopodidae, Mycetobiidae, Olbiogastridae, và Valeseguyidae.

Amorim, D. D. S. and D. A. Grimaldi. (2006). Valeseguyidae, a new family of Diptera in the Scatopsoidea, with a new genus in Cretaceous amber from Myanmar. Systematic Entomology 31 (3), 508–516.

Oosterbroek, P. and G. Courtney. 1995. Phylogeny of the nematocerous families of Diptera (Insecta). Zoological Journal of the Linnean Society 115:267-311.

Phương tiện liên quan tới Anisopodidae tại Wikimedia Commons

0484820181029-anisopodidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)