User Tools

Site Tools


0482520181029-nemophora-cupriacella-la-gi

Nemophora cupriacella là một loài bướm đêm thuộc họ Adelidae. Loài này có ở khắp châu Âu.

Sải cánh khoảng 12–16 mm. Cá thể trưởng thành mọc cánh from cuối tháng 6 tới tháng 7.

Ấu trùng ăn các loài Knautia, SuccisaScabiosa.

0482520181029-nemophora-cupriacella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)