User Tools

Site Tools


0481920181029-tabanus-lineola-la-gi

Tabanus lineola là một loài ruồi trong họ Tabanidae. Nó phân bố ở miền đông và nam Hoa Kỳ và bờ biển của Vịnh México.[1]

  1. ^ Cornelius B. Philip, (1942). Notes on Nearctic Tabaninæ. Part III. The Tabanus Lineola Complex. tr. 25–40. 
0481920181029-tabanus-lineola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)