User Tools

Site Tools


0473920181029-linh-d-ng-la-gi

Minh họa năm 1904 của Ernst Haeckel về một số loài linh dương.

Linh dương là một nhóm động vật ăn cỏ thuộc bộ Guốc chẵn, họ Trâu Bò (Bovidae) sinh sống ở các lục địa châu Á, châu Phi và Bắc Mỹ. Linh dương bao gồm các loài không phải trâu, bò, dê, cừu.[1]

Loài linh dương có sừng của Bắc Mỹ (còn gọi là linh dương châu Mỹ), mặc dù theo cách thông tục cũng có từ linh dương, nhưng không phải là một thành viên của họ Bovidae mà thuộc họ Antilocapridae. Linh dương thực thụ có sừng không phân nhánh và không bao giờ rụng, trong khi linh dương châu Mỹ sừng phân nhánh và thay hàng năm.

Bầy linh dương đầu bò đang ăn cỏ
Linh dương có sừng không phân nhánh

Tổng cộng có hơn 90 loài linh dương, gom trong hơn 30 chi.

Đại đa số linh dương trên thế giới sinh sống ở Châu Phi. Số nhỏ hơn có bản địa ở Á châu.

0473920181029-linh-d-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)