User Tools

Site Tools


0469020181029-pseudochondrostoma-polylepis-la-gi

Pseudochondrostoma polylepis) là một loài cá vây tia thuộc họ Cyprinidae. Loài này có ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Môi trường sống tự nhiên của chúng là sông ngòi và sông có nước theo mùa. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống.

  • Dữ liệu liên quan tới Pseudochondrostoma polylepis tại Wikispecies
  • Crivelli, A.J. 2005. Chondrostoma polylepis. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập 19 tháng 7 năm 2007.
  • Leunda, P. M.; Elvira, B.; Ribeiro, F.; Miranda, R.; Oscoz, J.; Alves, M. J.; Collares-Pereira, M. J. (2009), “International standarization of Common Names for Iberian Endemic Freshwater Fishes.” (PDF), Limnetica 28: 189–202, ISSN 1989-1806, truy cập tháng 3 10, 2010 
0469020181029-pseudochondrostoma-polylepis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)