User Tools

Site Tools


0467820181029-nh-attalos-la-gi

Triều đại Attalos là một triều đại Hy Lạp cai trị thành phố Pergamon sau cái chết của Lysimachos, một vị tướng của Alexandros Đại đế. Vương quốc Attalos là tàn dư còn lại sau sự sụp đổ của Đế chế Lysimachian. Một trong những quan chức của Lysimachos, Philetaeros, nắm quyền kiểm soát của thành phố năm 282 TCN. Những thành viên của nhà Attalos hậu duệ của ông, sau đó đã mở rộng thành phố thành một vương quốc. Attalos I tuyên bố là vua trong năm 230s TCN, sau chiến thắng của ông trước người Galatia. Triều đại Attalos cai trị cho đến khi Attalos III của Pergamon trao lại vương quốc cho Cộng hòa La Mã năm 133 trước Công nguyên để tránh một cuộc khủng hoảng thừa kế có khả năng xảy ra.

 

 

Attalus

 

Boa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhiletaerusEumenes

 

SatyraAttalus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eumenes I

 

Philetaerus (?)

 

 

Attalus

 

Antiochis

 

Eumenes (?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attalus I

 

Apollonis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratonice

 

Eumenes II

 

(?)

 

Attalus II

 

Philetaerus

 

Athenaeus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attalus IIIEumenes III
  • Hansen, Esther V. (1971). The Attalids of Pergamon. Ithaca, New York: Cornell University Press; London: Cornell University Press Ltd. ISBN 0-8014-0615-3.
  • Kosmetatou, Elizabeth (2003) "The Attalids of Pergamon," in Andrew Erskine, ed., A Companion to the Hellenistic World. Oxford: Blackwell: pp. 159–174. ISBN 1-4051-3278-7. text
0467820181029-nh-attalos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)