User Tools

Site Tools


0466620181029-sarcophaga-africa-la-gi

Sarcophaga africa (Sarcophaga (Bercaea) africa) là một loài ruồi thuộc họ Sarcophagidae. Nó là loài được biết rõ nhất trong chi.[2]S. africa ăn các mô chết, bao gồm ốc sên và các chất thối rữa khác, và phân.[2][3]

S. africa là một loài synanthropic được biết đến là nguyên nhân gây myiasis ở người[2][4] và súc vật.[2] Loài này được xem là có ích trong forensic entomology do this quality.[5][6]S. africa là coprophagus, đẻ trứng trong phân và có thể nuôi từ phân người và động vật.[2] The fly also lays eggs in decaying flesh và có thể nuôi từ chất thối rữa.[2]

0466620181029-sarcophaga-africa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)