User Tools

Site Tools


0464820181029-cau-di-p-l-ng-la-gi

Cau diệp lông hay bao thiệt lan, thổ bạch cập (Spathoglottis pubescens) là một loài phong lan phân bố từ Arunachal Pradesh thuộc Ấn Độ đến Hoa Nam và Đông Dương.

Hoa màu vàng kim sáng, đường kính 1,5 cm.[1]

0464820181029-cau-di-p-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)